MAJORI - KIROLDEGIA - POLIDEPORTIVO Ordizia (Gipuzkoa)